Referat bestyrelses møde 27.3.2024

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2024 Kl. 19.00

Tilstede: Mette Hendrich junkov, Poul Erik Hansen, Niels Krebs, Bent Arper Jensen.

Afbud fra Johnny Jeno.

  1. Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 14. marts savnes. Ny bestrelse udfærdiger et referat som fremlægges på ny ekstraordinær generalforsamling d. 11. april
  2. Vedr. kontingent. Bestyrelsen konstaterede, at de foreslåede ændringer i kontingentet ikke blev behandlet på den ordinære generalforsamling. Det blev besluttet, at evt ønsker om ændringer i kontingent vil blive behandlet på generalforsamlingen i 2025.
  3. Bestyrelsen har modtaget et nyt, revideret, regnskab fra afgående bestyrelse. Der er dog fortsat fejl og mangler i regnskabet. Dette betyder at ny kasserer ikke kan overtage regnskab og bogføring. Heller ikke bilag og konti er der adgang til. Dette gør det ikke muligt at udarbejde et budget for 2024 og forelægge dette for generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at trække en streg i sandet og påbegyndenyt regnskab for 2024. Dette på betingelse af, at der er opnået adgang til konto og bilag. Når disse er modtaget, vil der blive afholdt status i klubhuset.
  4. Udlejning af huset. Bent kontakter Per Møller for at få udleveret kontrakter og kvitteringer.
  5. Afgående formand, Keld, kontaktes vedr. standerhejsning mv. Det er ikke muligt at byde på vådt og tørt, da bestyrelsen intet har at råde over.
  6. Adgang til Bankkonto: Mette og Poul Erik
  7. Forslag til supleanter. Bent har en enkelt mulig kandidat.
  8. Udfærdigelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 11. april. Denne skal udsendes ASAP sammen med indkadelsen.
  9. Mødet hævet kl 22.25

 

Referant: Bent Arper Jensen